Miljö & kvalitet

Miljö & Kvalitet

Ångtvättbilens kvalitets- och miljöengagemang sammanfattas i nedanstående policy:

Ångtvättbilen arbetar rikstäckande med att erbjuda marknaden tjänster inom golvvård. Vi anser att kvalitet innefattar allt det vi gör och att kvalitet inte kan erbjudas utan att miljöhänsyn tas. Vi ska därför, med utgångspunkt från kunders krav och förväntningar samt företagets egna resurser och förutsättningar, i alla lägen arbeta med att:

• ständigt förbättra verksamheten, både vad gäller att utveckla våra tjänster samt att förebygga förorening.
• minst följa aktuell lagstiftning och andra krav som ställs på oss.
• skapa en ökad kvalitets- och miljömedvetenhet bland våra medarbetare genom utbildning och information.
• välja, påverka och om möjligt utbilda våra leverantörer så att de medverkar i uppfyllelsen av våra kvalitets- och miljökrav.
• vara lyhörda för åsikter från kunder, allmänhet samt övriga intressenter.

Denna policy är grunden för allt kvalitets- och miljöarbete i vår verksamhet och det är alla medarbetares gemensamma strävan att förverkliga den.